Cursos Específics


NIVELLS D’ACRILAMIDA. BONES PRÀCTIQUES I MESURES DE MITIGACIÓ
El 20 de noviembre de 2017, la Comissió Europea va publicar el Reglament (UE) 2017/2158, pel qual s’estableixen mesures de mitigació i nivells de referència per reduir la presència d’acrilamida en els aliments.
Aquest Reglament, que és d’aplicació directa desde l’11 d’abril de 2018, estableix un conjunt de mesures de bones pràctiques (mesures de mitigació) que han d’aplicar obligatòriament els explotadors de l’empresa alimentària que produeixin i comercialitzin determinats productes alimentaris (patates fregides i altres llescats a base de patata, productes de fleca i pastisseria, cafè...), tant les indústries com els sectors del càtering, hostaleria i restauració col·lectiva.


PREPARACIÓ SEGURA DEL SUSHI
Els preparats d'arròs i peix cru es consideren un aliment de risc potencial. Com bé sabem, els darrers anys ha augmentat el consum d'aquest tipus de producte i cal tenir clara la normativa relacionada i les pràctiques recomanades.
En aquest curs treballem les guies de recomanacions oficials com també el Reglament (CE) N° 853/2004 del Parlament europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris i  el Reial Decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjar als consumidors finals o a col·lectivitats. 

PRÀCTIQUES CORRECTES SECTOR PASTISSERIA
Les pastisseries artesanes i les petites empreses del sector disposen d'una Guia de Pràctiques Correctes Oficial, la Generalitat de Catalunya considera cabdal acostar la informació a aquest tipus d'empreses alimentàries per la seva singularitat.
En aquest curs es treballa pas a pas aquesta Guia Oficial i l'aplicació dels Plans de Prerequisits bàsics i adaptats al sector.

MAPA DE PERILLS ALIMENTARIS I: PERILLS FÍSICS. PLA DE CONTROL DE PROVEÏDORS
Tot i que ens puguin semblar els perills menys perillosos, la tolerància que tenen els consumidors vers els cossos estranys és zero i actualment són el motiu principal de queixes als establiments alimentaris.
En aquest mòdul es treballa el Pla de Control de Proveïdors a partir de les Bones Pràctiques Higièniques i de Manipulació recomanades. És important entendre la responsabilitat que té el manipulador en la recepció  d’una comanda, ja que un cop rebuda i verificades les especificacions de compra, la responsabilitat passa a ser de l’establiment que ha rebut el producte.

MAPA DE PERILLS ALIMENTARIS II: PERILLS QUÍMICS. PLA DE CONTROL DE L’AIGUA.
Certs perills químics en l’àmbit de la seguretat alimentària es troben legislats. En aquest mòdul es repassen els perills químics més importants, però sobretot es centra en el Clor lliure residual present en l’aigua. Els diversos usos que fem de l’aigua al nostre establiment determinen el grau de control que hem de tenir sobre l’aigua. Es treballa la implantació del Pla de control de l’aigua a partir de les Bones Pràctiques Higièniques recomanades i el Procediment per la mesura de clor residual i la verificació de resultats incorrectes.

MAPA DE PERILLS ALIMENTARIS III: PERILLS BIOLÒGICS. PLA DE CONTROL DE PLAGUES.
Els perills biològics, són els principals agents implicats en les malalties de transmissió alimentària. És important entendre quines són les condicions necessàries per al creixement i supervivència de microorganismes; però també considerem  importants els problemes de salut i seguretat que impliquen les plagues i altres animals indesitjables. A partir del Pla de Prerequisits de control de plagues i animals indesitjables es treballen els Procediments establerts i les Bones Pràctiques Higièniques associades.

PPRPLA DE  FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DEL PERSONAL MANIPULADOR.
Mòdul adreçat al Responsable de Formació i al Responsable de l’empresa alimentària. A la petita empresa alimentària és cabdal que el màxim responsable tingui coneixement de les seves responsabilitats en relació a garantir la supervisió i /o instrucció dels manipuladors que treballen al seu establiment. A partir de la normativa vigent, s’exposa de manera entenedora la informació més rellevant i les opcions de les que es disposa per tal de complir amb el Pla de Formació segons disposa el Reglament (CE) 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

10REGLES D’OR DE LA OMS PER LA INNOCUÏTAT DELS ALIMENTS. PRÀCTIQUES HIGIÈNIQUES I DE MANIPULACIÓ RECOMANADES.
Quan parlem de seguretat alimentària a qualsevol nivell el nostre objectiu és el de garantir la innocuïtat o seguretat dels aliments que consumim. A partir del Decàleg inicial de la OMS, adreçat als manipuladors d’aliments, es presenten una sèrie de Guies de Bones Practiques Recomanades per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
L’objectiu principal d’aprenentatge és el de reforç per a aquells manipuladors amb incidències reiterades en les practiques més bàsiques. El treballador ha de prendre consciencia de la seva responsabilitat a laboral i el seu compromís professional.
Si cap dels cursos específics que oferim
cobreixen les teves necessitats formatives, clica aquí